นํ้ายามาตรฐาน pH/สารละลายบัฟเฟอร์/pH Buffer Solution /Conduct Buffer Solution/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol)

นํ้ายามาตรฐานสำหรับสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) 

***มีใบ Certificate ต่อ lot****

***ราคายังไม่รวม Vat7%***

***สารละลายบัฟเฟอร์ pH Buffer  ยี่ห้อ OHAUS /USA***

pH Buffer 4.01  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 7.00 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท

pH Buffer 10.01 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 6.86 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 9.18  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท  

pH Buffer 12.45 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท  

 

***สารละลายบัฟเฟอร์ Conductivity Buffer ยี่ห้อ OHAUS/USA***

- Standard Conductivity 10 uS/cm       ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  780 บาท 

- Standard Conductivity 84 uS/cm       ปริมาตร 250ml    ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  780 บาท

Standard Conductivity 1413 uS/cm   ปริมาตร 250ml    ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  780 บาท 

- Standard Conductivity 12.88 mS/cm  ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  780 บาท 

***pH sensor storage solution   ปริมาตร  125 ml  ยี่ห้อ OHAUS /USA   ราคา 1200 บาท

***สารละลายบัพเฟอร์ pH Buffer ยี่ห้อ Mettler-Toledo /Switzerland***

- pH Buffer 4.01 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo ราคา 680 บาท

- pH Buffer 7.00 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 680 บาท

- pH Buffer 9.21 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 680 บาท

- pH Buffer 10.00 ปริมาตร 250 ml ยี่ห้อ Mettler-Toledo ราคา 680 บาท

- pH Buffer 11.00 ปริมาตร 250 ml ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 850 บาท

- นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler  ราคา 750 บาท

***สารละลายpH Buffer (สีใส) ยี่ห้อ Merck /Germany***

- pH Buffer 4.00  ปริมาตร 1 ลิตร  ยี่ห้อ Merck   ราคา  850  บาท

- pH Buffer 7.00  ปริมาตร 1 ลิตร  ยี่ห้อ Merck   ราคา  850  บาท

- pH Buffer 10.00 ปริมาตร 1 ลิตร ยี่ห้อ Merck   ราคา  1000 บาท

Visitors: 143,764