นํ้ายามาตรฐาน pH/สารละลายบัฟเฟอร์/pH Buffer Solution /Conduct Buffer Solution/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol)

นํ้ายามาตรฐานสำหรับสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) 

***มีใบ Certificate ต่อ lot****

***ราคายังไม่รวม Vat7%***

***pH Buffer***

pH Buffer 4.01  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 7.00 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท

pH Buffer 10.01 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 6.86 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท 

pH Buffer 9.18  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท  

pH Buffer 12.45 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  600 บาท  

 

***Conductivity Buffer***

- Standard Conductivity 10 uS/cm       ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  750 บาท 

- Standard Conductivity 84 uS/cm       ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  750 บาท

Standard Conductivity 1413 uS/cm   ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  750 บาท 

- Standard Conductivity 12.88 mS/cm  ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  750 บาท 

***pH sensor storage solution   ปริมาตร  125 ml  ยี่ห้อ OHAUS /USA   ราคา 1200 บาท

***นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler  ราคา 900 บาท

 

 

Visitors: 94,569