นํ้ายามาตรฐาน pH/สารละลายบัฟเฟอร์/pH Buffer Solution /Conduct Buffer Solution/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol)

นํ้ายามาตรฐานสำหรับสอบเทียบ (Calibrate) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) และ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)/นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) 

***มีใบ Certificate ต่อ lot****

***ราคายังไม่รวม Vat7%***

***สารละลายบัฟเฟอร์ pH Buffer  ยี่ห้อ OHAUS /USA***

pH Buffer 4.01  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  690 บาท 

pH Buffer 7.00 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  690 บาท

pH Buffer 10.01 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา 690 บาท 

pH Buffer 6.86 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา   690 บาท 

pH Buffer 9.18  ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  690 บาท  

pH Buffer 12.45 ปริมาตร 250ml ยี่ห้อ OHAUS /USA  ราคา  690 บาท  

***สารละลายบัฟเฟอร์ Conductivity Standard ยี่ห้อ OHAUS/USA***

- Standard Conductivity 84 uS/cm       ปริมาตร 250ml    ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  950 บาท

Standard Conductivity 1413 uS/cm   ปริมาตร 250ml    ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  950 บาท 

- Standard Conductivity 12.88 mS/cm  ปริมาตร 250ml   ยี่ห้อ OHAUS /USA     ราคา  950 บาท 

***สารละลายบัพเฟอร์ pH Buffer ยี่ห้อ Mettler-Toledo /Switzerland***

- pH Buffer 4.01 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo ราคา 680 บาท

- pH Buffer 7.00 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 680 บาท

- pH Buffer 9.21 ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 680 บาท

- pH Buffer 10.00 ปริมาตร 250 ml ยี่ห้อ Mettler-Toledo ราคา 680 บาท

- pH Buffer 11.00 ปริมาตร 250 ml ยี่ห้อ Mettler-Toledo  ราคา 680 บาท

- นำ้ยาเก็บรักษาโพรบ pH (KCl 3 mol) ปริมาตร 250 ml  ยี่ห้อ Mettler  ราคา 850 บาท

- นำ้ยา KCL 3mol/AGCI ปริมาตร 250 ml ยี่ห้อ Mettler ราคา 850 บาท 

***สารละลาย pH Buffer และ Conductivity Buffer ยี่ห้อ Eutech/Singapore **

- pH Buffer 1.68 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech  ราคา 690 บาท

- pH Buffer 4.01 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech  ราคา 690  บาท

- pH Buffer 6.86 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 690 บาท

- pH Buffer 7.00  ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 690 บาท

- pH Buffer 9.18 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 690 บาท

- pH Buffer 10.01 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 690 บาท 

- pH Buffer 12.45 ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 690 บาท 

- Storage KCl 3 mol ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 1250 บาท

- Conductivity Standard 500 uS/cm  ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech  ราคา  700 บาท 

- Conductivity Standard 1413 uS/cm ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 700 บาท

- Conductivity Standard 2764 uS/cm ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 700 บาท 

- Conductivity Standard 12.88 mS/cm ปริมาตร 480 ml ยี่ห้อ Eutech ราคา 700 บาท

***สารละลายpH Buffer (สีใส) ยี่ห้อ Merck /Germany***

- pH Buffer 4.00  ปริมาตร 1 ลิตร  ยี่ห้อ Merck   ราคา  850  บาท

- pH Buffer 7.00  ปริมาตร 1 ลิตร  ยี่ห้อ Merck   ราคา  850  บาท

- pH Buffer 10.00 ปริมาตร 1 ลิตร ยี่ห้อ Merck   ราคา  1000 บาท

Visitors: 153,538